UAB „TAVO MOKYKLA“ SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šios svetainės naudojimo taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine. Prieš pradedant naudotis svetaine prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų. Jeigu nesutinkate su šiomis taisyklėmis, prašome nesinaudoti šia internetine svetaine.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Internetinė svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.tamo.lt (bei visos susijusios svetainės naudojančios tamo.lt domeną), nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama UAB „Tavo mokykla“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 302830179, adresas Kareivių g. 11B, Vilnius. Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras. Bendrovės PVM mokėtojo kodas LT100007171713.

1.2. Visi šios Svetainės lankytojai, įskaitant ir lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros, (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Naudodamiesi šia Svetaine, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, lankydamiesi ir (ar) naudodamiesi Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų.

1.3. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „naudojimasis Svetaine“ yra suprantama ir aiškinama plečiamai: kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.

1.4. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Paslaugos“ yra suprantama kaip visų ir bet kokių Vartotojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą diskusijų forume, klausimų teikimą, registravimąsi, komentarų rašymą bei kitų veiksmų atlikimą Svetainėje.

1.5. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama Paslauga yra mokama, apie tai Vartotojai atskirai informuojami Svetainėje.

1.6. Vartotojui ir Bendrovei tarpusavyje pasirašius susitarimą dėl visų ar dalies Paslaugų gavimo, šios Taisyklės yra taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėtam susitarimui arba susitarimas nereglamentuoja konkrečių santykių.

1.7. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami privatumo politikos, kuri pateikiama kiekvieno Vartotojo asmeninėje paskyroje („Asmeniniai duomenys -> Privatumo politika“) (toliau – Privatumo politika) pagrindu. Vartotojai bet kokiu būdu ir forma naudodamiesi Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Taisyklėse ir (ar) Privatumo politikoje nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų Taisyklėse ir (ar) Privatumo politikoje nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

2. VARTOTOJŲ REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Bendrovės teikiamomis Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Svetainės dešiniajame kampe esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, tuomet pasirinkus nuorodą „Registruokis“ įvedamas turimas asmeninis raktas arba vaiko identifikatorius-raktas (priklausomai nuo vartotojo rolės), susikuriamas Vartotojo prisijungimo vardas, slaptažodis, priklausomai nuo atvejo – nurodomas ir Vartotojo vardas, pavardė bei asmens el. pašto adresas, kuris patvirtinamas Vartotojui paspaudus aktyvią nuorodą gautame automatiniame el. laiške. Vartotojas, atlikdamas registraciją bei patvirtindamas, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog:

(a) įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

(b) pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bendrovė vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, kad Vartotojo pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

(c) pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo profilio duomenis;

(d) yra veiksnus fizinis asmuo (arba yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą) ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

(e) sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti.

2.2. Vartotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui (t. y. Vartotojui, besinaudojančiam Svetaine, pasisavinus kito asmens tapatybę) Bendrovė turi teisę, nedelsdama ir iš anksto nepranešusi, uždrausti naudotis Svetaine (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis (visomis arba dalimi iš jų). Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalos Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

2.3. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą, privalo dėti maksimalias pastangas apsaugoti prisijungimo prie Vartotojo paskyros slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudodamiesi Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais.

2.4. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Vartotojui.

2.5. Bendrovė patvirtina, kad ji yra įregistruota Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

3. BENDROVĖS IR VARTOTOJO TEISĖS BEI PAREIGOS

3.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Taisykles ir (ar) Paslaugas, apie siūlomus pakeitimus elektroniniu paštu arba SMS žinute, arba registruotu paštu, arba Svetainės vidiniais asmeniniais pranešimais informavusi Vartotojus prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki planuojamo Taisyklių ir (ar) Paslaugų pakeitimo įgyvendinimo. Tokia teise Bendrovė gali pasinaudoti tuo atveju, jeigu dėl naujų Paslaugų apimties pokyčių, dėl kurių tampa nebeįmanoma teikti Paslaugų esamomis sąlygomis, ir (ar) pasikeitusių teisės aktų iškyla Taisyklių ir (ar) Paslaugų keitimo poreikis. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nesutinka su Bendrovės siūlomais Taisyklių ir (ar) Paslaugų pakeitimais, kiekvienas Vartotojas turi teisę savo paskyrą ištrinti. Jeigu Vartotojas savo paskyros per minėtą 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį nepanaikina, laikytina, kad Vartotojas neprieštarauja ir sutinka su Bendrovės siūlomais Taisyklių ir (ar) Paslaugų pakeitimais.

3.2. Bendrovė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių 2.2 ir (ar) 3.3(e), ir (ar) 3.5(a) nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Svetainėje.

3.3. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:

(a) griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

(b) nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

(c) neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

(d) naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

(e) neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei ar Paslaugų teikimo procesui;

(f) paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

(g) nedelsdamas informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Vartotojo paskyros duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys.

3.4. Ne Bendrovė, o pats Vartotojas yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, vaizdo klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis (toliau – Turinys).

3.5. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama:

(a) naudotis Svetaine ir Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

(b) laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Bendrovei;

(c) registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį Vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kurie gali būti laikomi nešvankiais, pornografiniais, įžeidžiančiais, grasinančiais, užgauliais, diskriminaciniais ar pažeidžiančiais teisės aktų reikalavimus;

(d) trukdyti įprastai kitų Vartotojų, kurie naudojasi Paslaugomis, bendravimo eigai, bet kokiais kitais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Vartotojams bei jų savijautai, trukdyti jiems keistis Turiniu.

3.6. Be to, Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

(a) teisės aktais draudžiamai, įžeidžiančiai, apgaulingai, grasinančiai, asmenų teises pažeidžiančiai informacijai ar kitokio panašaus pobūdžio Turiniui platinti;

(b) pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, įskaitant ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekės ženklus;

(c) bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamai, taip pat bet kokiems nepageidautiniems elektroniniams laiškams, pranešimams, žinutėms ar kitam Turiniui platinti.

3.7. Vartotojas supranta ir sutinka, kad naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Vartotoją veikiančio Turinio.

3.8. Vartotojui gali būti suteikta teisė komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Vartotojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą Turinį bei prieinamas Paslaugas. Vartotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

(a) bus teisingas, tikslus ir nebus apgaulingas ar kitaip klaidinantis;

(b) nepažeis Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisių, teisių į komercinę paslaptį, teisių į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

(c) nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

(d) nesukurs jokių teisinių pareigų Bendrovei.

3.9. Vartotojas pats, o ne Bendrovė, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Vartotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.10. Vartotojas pats, o ne Bendrovė, yra atsakingas už visus ir bet kokius savo pranešimus ir (ar) komentarus, ir (ar) bet kokią kitą informaciją ir (ar) turinį, siųstą ar įkeltą naudojantis Svetaine. Tuo atveju, jeigu Vartotojas ar kiti tretieji asmenys Svetainėje patalpina įžeidžiančią, siekiančią pažeminti, grasinančią, skatinančią neapykantą ir smurtą ar reklaminę, melagingą informaciją, taip pat informaciją, kurioje patalpinti nevieši asmens duomenys, Bendrovė pasilieka teisę tokią informaciją ir (ar) komentarą, ir (ar) pranešimą, ir (ar) turinį panaikinti be jokio perspėjimo.

3.11. Bendrovė neatsako už jokią pranešimų, komentarų ar kitų Vartotojų veiksmų padarytą materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti kiti asmenys.

3.12. Vartotojui pažeidus šių Taisyklių 3.3(c), ir (ar) 3.3(f), ir (ar) 3.5(b), ir (ar) 3.5(c), ir (ar) 3.5(d), ir (ar) 3.6, ir (ar) 3.8 nuostatas, Bendrovė įgyja teisę visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria Bendrovės teikiama Paslauga. Bendrovė įsipareigoja elektroniniu paštu arba Svetainės vidiniu asmeniniu pranešimu įspėti Vartotoją apie šiame punkte aptariamą planuojamą apribojimą prieš 5 (penkias) darbo dienas iki planuojamo apribojimo įgyvendinimo dienos. Tuo atveju, jeigu pasibaigus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpiui Vartotojas tęsia šiame punkte aptariamą pažeidimą ir (ar) pažeidimus, Bendrovė nedelsdama apriboja Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria Bendrovės teikiama Paslauga. Jeigu Vartotojas per 5 (penkių) darbo dienų įspėjimo terminą pažeidimo nebetęsia, Bendrovė apribojimo neįgyvendina.

4. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, reklamjuostes (angl. banner) ir visus kitus dizaino elementus siekiant juos naudoti komerciniais ar kitais Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.

5. SUSIJUSIOS SVETAINĖS

5.1. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Vartotojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje (toliau – Susijusios svetainės).

5.2. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

5.3. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos taisyklės.

6. INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

6.1. Bendrovė visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui registracijos metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Vartotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdama į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo kitą dieną po jos išsiuntimo.

6.2. Bendrovė neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Bendrovės. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui, kopijos buvimas Bendrovės serveryje (duomenų bazėje ar kitame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Vartotojui išsiuntimą.

6.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Vartotojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ (http://www.tamo.lt/#kontaktai) nurodytais Bendrovės kontaktiniais adresais.

7. SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA
Bendrovė Svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Vartotojus nuo kitų Svetainės naudotojų. Taip Bendrovė gali užtikrinti malonesnę patirtį Vartotojams, naršantiems Svetainėje, bei tobulinti pačią Svetainę. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama Privatumo politikoje.

8. BENDROVĖS ATSAKOMYBĖ

8.1. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo, nes jų veikimui įtaką gali daryti ir veiksniai, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios. Bendrovė įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą, tačiau visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.

8.2. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kitaip, Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Bendrovės Paslaugų teikimo sutrikimus, kurie kyla ne dėl Bendrovės kaltės, o dėl Vartotojo naudojamo interneto ryšio trikdžių ir (ar) Vartotojo techninių pajėgumų neatitikimo Svetainės optimalaus veikimo reikalavimams.

8.3. Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai Bendrovė laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, ribos prieigą prie Svetainės dėl Svetainės remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų ir jeigu apie tokius atvejus Bendrovė informuos Vartotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

8.4. Atsižvelgiant į šių Taisyklių 3.4 ir 3.11 punktų nuostatas, Bendrovė neatsako už žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokį Turinį.

8.5. Atsižvelgiant į šių Taisyklių 3.4 ir 3.11 punktų nuostatas, Bendrovė nebus atsakinga už bet kokiu būdu Vartotoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį Turinį Vartotojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Taisyklėms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Bendrovė turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal šias Taisykles trečiajam asmeniui ar asmenims. Tokio perleidimo atveju Bendrovė informuos Vartotojus, pateikdama informaciją apie perleidimą Svetainėje.

9.3. Šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Vartotojui pateikiamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, visi ginčai bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

9.4. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.

9.5. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6. Subjektas, ne teismo tvarka nagrinėjantis vartojimo ginčus, susijusius su šiomis Taisyklėmis ir (ar) Paslaugomis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt/).

© @DateTime.Now.Year UAB Tavo mokykla. Visos teisės saugomos.