PRIVATUMO POLITIKA

Bendra informacija

Šia privatumo politika ir slapukų taisyklėmis (toliau – Privatumo politika) nustatomos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, naudojantis interneto svetaine https://dienynas.tamo.lt/ (toliau – Svetainė).

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo politika taikoma visiems asmenims, įskaitant ir asmenis, kurie nėra prisiregistravę Svetainėje, kiek tai neprieštarauja Naudojimosi svetaine taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Mokinių iki 14 metų lankytojų teises ir pareigas, numatytas Privatumo politikoje, įgyvendina jų tėvai ar globėjai.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprasta UAB „Tavo mokykla“ praktika, susijusi su asmenų duomenimis, bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

Informuojame, kad naudodamiesi Bendrovės Svetaine ir (ar) E. dienynu ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote susipažinti su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Pateikiame pagrindines sąvokas naudojamas Privatumo politikoje:

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?
Tų asmenų, kurie naudojasi Svetaine, asmens duomenų valdytojas yra atitinkama mokymo įstaiga, kurioje mokosi mokinys, mokosi tėvų (globėjų) vaikas (globotinis), dirba pedagogas ar kitas mokymo įstaigos darbuotojas.

UAB „Tavo mokykla“, juridinio asmens kodas 302830179, adresas Kareivių g. 11B, Vilnius (toliau – Bendrovė) yra asmens duomenų valdytoja šių Jūsų asmens duomenų atžvilgiu ir tik nurodytoje apimtyje, nurodytais tikslais bei teisiniais pagrindais:
  1. Vardas, pavardė, pagrindinis paskyros elektroninio pašto adresas, telefonas, kurie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų duomenys tvarkomi tik tuo atveju, jei su tokiu duomenų tvarkymu Jūs aktyviais veiksmais sutikote ir tik tuo atveju, jei Jums yra daugiau nei 14 (keturiolika) metų;
  2. Vardas, pavardė, pagrindinis paskyros elektroninio pašto adresas. Tikslas – mokėjimų apdorojimas (tuo atveju, jei atliekamas pirkimas / mokėjimas). Teisinis pagrindas – teisinė prievolė (pareiga pateikti pirkėjams PVM sąskaitas-faktūras);
  3. TAMO ID. Tikslas – E. dienyno sistemos veikimo užtikrinimas. Teisinis pagrindas – Bendrovės ir atitinkamos mokymo įstaigos paslaugų teikimo sutartis, kuria Bendrovė teikia mokymo įstaigai E. dienyno paslaugas (toliau – Sutartinė prievolė);
  4. Pagrindinis paskyros elektroninio pašto adresas. Tikslas – E. dienyno sisteminių žinučių siuntimas (informavimui apie privatumo politikos, naudojimosi svetaine taisyklių atnaujinimus ir kiti svarbūs sisteminiai pranešimai). Teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas;
  5. Banko sąskaitos numeris. Tikslas – mokėjimų apdorojimas (tuo atveju, jei atliekamas pirkimas / mokėjimas). Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, išreikštas inicijuojant ar atliekant mokėjimą ir Bendrovės teisėtas interesas administruoti Jūsų banko sąskaitos numerį, siekiant apdoroti mokėjimą ir susieti jį su atitinka paskyra;
  6. Jūsų bendravimo su mūsų klientų aptarnavimo centru istorija. Tikslas – teikdami paslaugas ir pagalbą, siekdami užtikrinti vienodos ir geros kokybės aptarnavimą. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės, taip pat siekiant suteikti Jums aukščiausio lygio aptarnavimą. Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas dėl pokalbių įrašymo bei Bendrovės teisėtas interesas administruoti Jūsų užklausas raštu;
  7. Prisijungimo IP adresas. Tikslas – būtinas duomuo, siekiant užtikrinti E. dienyno sistemos apsaugą ir tinkamą veikimą. Teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas;
  8. Įrenginio operacinė sistema (tik „TAMO išmaniems“ naudotojams). Tikslas – būtinas duomuo, siekiant užtikrinti E. dienyno sistemos apsaugą ir tinkamą veikimą. Teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas;
  9. Prisijungimo vardas. Tikslas – prisijungimo prie E. dienyno sistemos įgyvendinimas. Teisinis pagrindas – Sutartinė prievolė;
  10. Asmeninis raktas. Tikslas – suteikiama galimybė Jums aktyvuoti paskyrą. Teisinis pagrindas – Sutartinė prievolė.

Visų kitų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu Bendrovė yra tik Jūsų duomenų tvarkytojas, teikiantis E. dienyno platformos paslaugą atitinkamoms mokymo įstaigoms ir / ar savivaldybėms.

Tuo atveju, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas – Bendrovė atlieka teisėto intereso balanso testą. Teisėto intereso balanso testo tikslas yra sistemiškai nustatyti, ar teisėtas interesas gali būti nustatytas teisėtu pagrindu vykdyti naują ar iš esmės atnaujinamą vykdomą duomenų tvarkymo operaciją, ir įvertinti ar duomenų subjektų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra viršesni už Bendrovės teisėtą interesą atlikti duomenų tvarkymo operaciją siekiant tai operacijai keliamų tikslų.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

UAB „Tavo mokykla“ tvarkomi žemiau nurodomų vartotojų asmens duomenys:

Kaip mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis, priklauso nuo Jūsų pasirinktų Bendrovės paslaugų, taip pat nuo pateiktų duomenų apimties ar kanalo, kuriuo duomenys buvo pateikti.

Renkami duomenys gali būti:

Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

Visais aukščiau paminėtais atvejais, asmeninę informaciją naudojame tik tiek, kiek tai reikalinga aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti.

Kodėl teisiniu pagrindu remiantis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome remiantis žemiau nurodomais teisiniais pagrindais:

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.).

Kam galime teikti Jūsų duomenis?

Šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams/tvarkytojams: 

Mes pasitelkiame tik tuos paslaugų teikėjus ir partnerius, kurie yra įdiegę arba įsipareigoję įdiegti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jūsų asmens duomenis perduosime tik tokiems tretiesiems asmenims, kurie laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų.

Kokiais principais vadovaujamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasi šių principų:

Ar galiu atšaukti duotą sutikimą?

Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros) Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui. Norėdami atšaukti savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros galite tai padaryti prisijungę prie savo vartotojo paskyros arba kreipdamiesi į mus elektroniniu paštu [email protected] arba [email protected].

Visais kitais asmens duomenų tvarkymo klausimai, kurie nesusiję su tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomais asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis į savo mokymo įstaigą.

Kaip saugosime Jūsų duomenis?

Mes skiriame itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo

Kokios teisės Jums garantuojamos?

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

SLAPUKŲ TAISYKLĖS

Kaip ir kitos interneto svetainės, siekdami suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis mūsų Svetaine, naudojame slapukus.

Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai Jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams. Slapukus, naudojamus mūsų Svetainėje galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų būtinųjų slapukų sąrašą:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
_RequestVerificationToken dienynas.tamo.lt Padeda išvengti kelių svetainių užklausų klastojimo (CSRF) atakų. Sesija HTTP
cf_chl_1 dienynas.tamo.lt Šis slapukas yra "Cloudflare" teikiamų paslaugų, įskaitant apkrovos balansavimą, svetainės turinio pristatymą ir DNS ryšio aptarnavimą svetainių operatoriams, dalis. 1 diena HTTP
cf_chl_prog dienynas.tamo.lt Skirtas žmonėms ir robotams atskirti. 1 diena HTTP
CookieConsent Cookiebot Išsaugo esamo domeno naudotojo sutikimo su slapukais būseną. 1 metai HTTP
rc::a Google Skirtas žmonėms ir robotams atskirti. Nuolatinis HTML
rc::c Google Skirtas žmonėms ir robotams atskirti. Sesija HTML
__cf_bm dienynas.tamo.lt Skirtas žmonėms ir robotams atskirti. 1 diena HTTP

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų nuostatų slapukų sąrašą:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
LaSID emokykla.ladesk.com Leidžia svetainei atpažinti lankytoją, siekiant optimizuoti pokalbių dėžutės funkcionalumą. Sesija HTTP

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų statistikos ir analitinių slapukų sąrašą:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
LaVisitorNew emokykla.ladesk.com Skirtas suskaičiuoti, kiek kartų svetainėje apsilankė skirtingi lankytojai – tai daroma priskiriant lankytojui ID, todėl vartotojas neužsiregistruoja du kartus. 1 diena HTTP
_#/redot.gif Gemius Laukia Sesija Pixel
_ga Google Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 2 metai HTTP
_gat Google Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį 1 diena HTTP
_gid Google Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, generuoti. 1 diena HTTP
LaVisitorId_# emokykla.ladesk.com Laukia Sesija HTTP

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų rinkodaros slapukų sąrašą:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
Gdyn Gemius Naudojama kartu su iššokančia reklama ir svetainės turiniu. Šis slapukas nustato, kokius skelbimus lankytojui reikėtų rodyti, taip pat užtikrina, kad tie patys skelbimai nebūtų rodomi dažniau, nei numatyta. 1 metai HTTP
gstorage Gemius Nustato unikalų vartotojo ID, leidžiantį trečiųjų šalių reklamuotojams į vartotoją nukreipti atitinkamą reklamą. Nuolatinis HTML
Gtest Gemius Renka informaciją apie vartotojų elgesį ir naršymą, kuri naudojama svetainei optimizuoti – slapukas taip pat leidžia „Google Ads“ ir „Google Analytics“ rinkti informaciją apie vartotojus rinkodaros tikslais. 6 dienos HTTP
ads/ga-audiences Google Naudojama "Google AdWords" siekiant pakartotinai pritraukti lankytojus, kurie gali virsti vartotojais, remiantis lankytojo elgsena internete įvairiose svetainėse. Sesija Pixel
__gfp_64b Gemius Renka duomenis apie vartotojų apsilankymus svetainėje, pvz., kokiuose puslapiuose buvo apsilankyta. Užregistruoti duomenys naudojami vartotojų interesams ir demografiniams profiliams suskirstyti pagal perpardavimus tikslinės rinkodaros tikslais. 1 metai HTTP

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų neklasifikuotų slapukų sąrašą:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
_tamo_sd_ dienynas.tamo.lt Laukia Sesija HTTP
cdn-cgi/images/trace/jsc dienynas.tamo.lt Laukia Sesija Pixel

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Plečiantis teikiamoms paslaugoms ir jas tobulinant, mums gali tekti atnaujinti šią Privatumo politiką tam, kad tinkamai atspindėtume kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Visi Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu arba vidiniais E. dienyno pranešimais.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų Svetainės skiltyje „Privatumo politika“ (https://dienynas.tamo.lt/Taisykles/Privatumo), kurioje visuomet rasite naujausią Privatumo politikos redakciją.

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės atnaujintos 2022 m. spalio 6 d.